MUSIC SWEEP

12:12-12:12

Listen
Live

Listen Live

Now Playing

Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

แมวค้นฅน 11 ม.ค. 61

พฤหัสบดีนี้ ค้นอย่างสร้างสรรค์กับ                                                       

พี่บอล เลอชาติ ธรรมธีรเสถียร 
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
11 มกราคม  
3 - 4 ทุ่ม  ที่ Cat Radio
www.thisiscat.com , app: Cat Radio 

ข้อมูล
เลอชาติ ธรรมธีรเสถียร 

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
เชี่ยวชาญงานด้านห้องสมุด อัพเดทนวัตกรรมและสื่อทันสมัยต่างๆ 
อธิบายได้ละเอียด เห็นภาพ ว่องไว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีงานห้องสมุด

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 หรือ Bangkok Design Week 2018  
คือเทศกาลที่มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ในพื้นที่ที่จัดเป็น “Creative District” ต่าง ๆ ของเมือง
เช่น เจริญกรุง คลองสาน วงเวียน 22 พระราม 1 และสุขุมวิท เป็นต้น โดยผู้ชมสามารถเที่ยวชมงานทั้ง 9 วัน 
ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยระยะเดินเท้า 
หรือสัญจรด้วยรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างสะดวกสบาย 
ไปพร้อมๆ กับสำรวจความเคลื่อนไหวและศักยภาพแห่งย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ 


TCDC  เปิดเมื่อปี 2548 ชั้น 6 เอ็มโพเรียม ก่อนย้ายมาอาคารไปรษณ๊ย์กลาง เจริญกรุง กลางปี 2560
แนวคิดการจัดตั้งและดำเนินการ

ด้วยความเชื่อที่ว่า ผลงานการออกแบบไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยปราศจากรากฐานทางวัฒนธรรมและการสั่งสมทางปัญญาของสังคมTCDC ก่อตั้งขึ้นเพื่อผนวกความเก่งฉกาจของสังคมและวัฒนธรรมไทยเข้ากับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

TCDC จึงไม่ใช่โรงเรียนหรือสถาบันวิจัย แต่มุ่งเน้นการเป็น “มหรสพทางปัญญา” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยผ่านกระบวนการให้ความรู้แบบสากล ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ การบรรยาย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไปจนถึงการเป็นแหล่งค้นคว้าที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายมิติ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
“Dance with your imagination and change your life โลดแล่นไปกับจินตนาการ  เพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณ”