Cat Radio โตโต แมวแมว ขอเพลงได้ที่ 02-530-9611

ประกาศรายชื่อผู้ได้ร่วมงาน KRUNGSRI CAT TALK

ประกาศรายชื่อผู้ได้ร่วมงาน KRUNGSRI CAT TALK 

29 เมษายน 2560 โรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ ชั้น 5 เอ็มโพเรียม(BTS สถานี พร้อมพงศ์) 

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 16.00 น.เป็นต้นไป (โดยงานจะเริ่มประมาณ 17.00 น. และ จบประมาณ 20.00 น.)

*** โปรดอย่าลืมแสดงบัตรประชาชนที่จุดลงทะเบียน

ปวฎา พุทธกัญญ์ 
ชยพร ตันติสุขารมย์ 
พัชรพฤกษ์ วัฒนางกูร
พัฒน์ เอื้อเชิดกุล 
จักรกฤษณ์ โดดแช 
CHONLAKORN TUNTAPAKOOL
ณัฐกานต์ สายเพ็ชร์ 
มุกรวี แก้วละเอียด 
พิมลวรรณ แก้วกุล 
ดวงดาว ศิวานา 
นริศรา มณีดำ 
สรินณา เพ็ชรรุ่ง 
ณัฐณิชา ณัฐธนกร 
พรรณทิพา ปัทมอารักษ์ 
อมลญา เกษตรตระการ 
อานนท์ ขลวุฒิ
วรารัตน์ มหาวงศ์เมฆิน 
มุจลินท์ ปิยะประไพ 
วาทศิลป์ อ่วมสวัสดิ์ 
เอวิตตา กรรโมทาร 
มัชฌิมา เศรษฐวงศ์ 
อรอุษา บัวสาย 
ปิยนุช ไตรพร 
แพรวแพรวา นาคสุขศรี 
วรรณนา โตสันเทียะ 
เพชรไพลิน วัฒนประดิษฐ 
เย็นฤดี หลงสมบุญ 
ภาณุเดช สุรัตนชัยกุล 
พลวรรธน์ นาครักษ์ 
ชนากานต์ พานหาร 
นภัสสร วิศาลโภคะ 
กุลธิญา นาวา 
นาถล้านนา ศุภกุล 
ธิดานันท์ สุขมิสา
กนกวรรณ หงษ์คำ 
รมณ มณีอินทร์ 
ศรนรินทร์ ลิ้มวิลัย 
พสิษฐ์ ตรีจิตรวัฒนากูล 
รัตสุดา เกตุแก้ว 
สุพัตรา เกื้อรอด 
โสภา สัจจะวีระชัย 
กรณ์ปกฤษ์ กีรติยพัทน์ 
ธนทร อัศวพลังพรหม
สิทธรัตน์ วนธรรมพงศ์ 
วิสสุตา จำเนียร 
วรัชยา เกษมสุข 
รัชภรณ์ พงษ์นาวิน 
นิศารัตน์ ช่วยไชยศรี 
ชุติกาญจน์ ทองนำ 
พรหมพงศ์ ตันติจินดา
ดำรงรักษ์ ถนอมเงิน 
สุรีพร กองทอง 
จุฬาลักษณ์ จะโร 
กิติภัทท์ เจิดเสใมอนันธ์ 
ฟารีดา ห้องทอง 
ณภัทร สัตยุตม์ 
ปารณัท รัตนพันธ์  
จิตราภา ลีธนศักดิ์กุล  
หัสนัย สุวรรณรัตน์  
ธัญญาเรศ ภูมิอ่อน 
จตุพร แทนเถื่อน  
รมณีย์ อ่อนเกตุพล  
รุ้งตะวัน แซ่เฮ้ง  
วัชรชัย นิลถมยา  
ธานนท์ ตรีพิทักษ์  
ศศิยากร ปีกอง  
สุทัศน์ ศักดิ์กำจร 
ปรียา เกตุรัตน์  
กิติพงษ์ เกตุรัตน์  
จิราภรณ์ สิงห์ช่างชัย 
ฐานิสร พุทธรักษา 
วิศรุต เจริญรมย์ 
กนกวรรณ ทองประเสริฐแสง  
โสริญา เพียรเกาะ  
ภาณพ จรัสปรีดา  
กมลรัตน์ พ่วงแพ  
ปวีร์ เจนกิติวงพงศ์  
ปภานัน ก้านเหลือง  
รวิกานต์ บุณยะประดับ  
ต้นประวัติ์ วงษ์รักษ์  
ฐิติพรรณ เจนวารินทร์ 
ณัฐวัฒน์ บุญอาจ  
ลัดดาวรรณ ตับไหว 
กล้าธรรม ไตรบวรรัตน์ 
จิราภรณ์ สิงห์ช่างชัย  
ลีธญา เป็นสุข  
แคทรียา การินทร์  
ฐิฏิลักษน์ เครือพฤกษ์  
นภาศิริ โชติช่วง  
โรษิตา หวังภัทรพงศ์  
จีรทีปต์ ศุภชัยสมานพันธ์  
นภดล อินบำรุง  
อภิทักษ์ แสงเจริญ  
สุภัทร วงษ์รัตนะ  
พงษ์พันธุ์ สีหะบัณฑิต  
ณัฐรวี แสงเทียน  
สุธินี ชำนาญกิจ  
อภิชา ปริตรคุปต์  
พราวนภา โอโน๊ะ  
สมัชชญา ยิ่งเจริญ  
สมชัย แย้มฉาย 
กันต์ บุญสรอัย 
บัวบูชา สาโรจน์ 
ธัญญรัตน์ ปิยวัฒน์กานนท์ 
ธนกฤษ์ณ รอดสิน 
กฤษฏา รอดสิน 

สนับสนุนโดย กรุงศรี เรื่องเงิน เรื่องง่าย
#krungsri #cattalk #catradio


MUSIC SWEEP

00:43-00:43

Listen Live

Now Playing